Paskelbta: 2012 lapkričio 23 Peržiūros: 8652
Spausdinti
Dalintis

www.radiniubiuras.lt  naudojimosi  taisyklės

1. www.radiniubiuras.lt paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis taisyklės (toliau vadinama - Taisyklės) nustato Www.radiniubiuras.lt paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis tvarką bei sąlygas, o taip pat uždarosios akcinės bendrovės „BROVERS LT“ ir šių paslaugų vartotojų (klientų) santykius bei atsakomybę.

2. Prisijungę prie sistemos, t.y. naudodamiesi www.radiniubiuras.lt paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su šiomis taisyklėmis, sutinkate su taisyklėmis ir įsipareigojate laikytis visų šiose taisyklėse nustatytų naudojimosi paslauga sąlygų.

3. Paslaugų vartotojas (klientas), bet kokiu būdu ar forma naudodamasis www.radiniubiuras.lt teikiama virtualia elektronine erdve ar kitomis teikiamomis paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų bei tvarkos. Tuo atveju, jei paslaugų vartotojas (klientas) nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai laikytis visų šiose taisyklėse nustatytų  reikalavimų bei tvarkos, jis neturi teisės naudotis www.radiniubiuras.lt. teikiama virtualia elektronine erdve, bei joje esančia informacija.

4. www.radiniubiuras.lt suteikia paslaugų vartotojams (klientams) virtualią elektroninę erdvę, kurioje jie (paslaugų vartotojai) įgyja galimybę talpinti savo skelbimus, ieškoti juos dominančios informacijos bei skaityti kitų paslaugos vartotojų patalpintą informaciją bei skelbimus, o taip pat naudotis kitomis Www.radiniubiuras.lt teikiamomis paslaugomis.

5. Paslaugos vartotojai (klientai), naudodamasis www.radiniubiuras.lt suteikta virtualia erdve, talpindami joje jiems aktualią informacijas ar kitus duomenis, tuo pačiu neatlygintinai, neribotam laikui bei neribojant informacijos paskleidimo teritorijos perleidžia www.radiniubiuras.lt visas išimtines teises į šią informacija.

6. Visos intelektinės bei nuosavybės teisės į internetinę svetainę ir visą jos turinį (visą informaciją esančia svetainėje) priklauso www.radiniubiuras.lt.

7. www.radiniubiuras.lt niekaip nedalyvauja pirkimo-pardavimo ar kitose su svetainėje esančiai informacija  susijusiuose sandoriuose.

8. www.radiniubiuras.lt administracija turi teisę bet kada, savo nuožiūra, be atskiro perspėjimo pašalinti paslaugos vartotojo (kliento) patalpintą informaciją, sustabdyti ir/ar nutraukti paslaugos teikimą paslaugos vartotojui, ypač jei pastarasis netinkamai naudojasi teikiamomis paslaugomis, pažeidžia šių Taisyklių reikalavimus, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

9. Paslaugos vartotojui paslaugos teikimas gali būti ribojamas ir tuomet, kai:

- pateikiant informaciją ar komentarus naudojami necenzuriniai išsireiškimai (keiksmažodžiai) net ir teigiamų emocijų išreiškimui;

- pateikiamos informacijos ar komentarų turiniu yra įžeidžiami kiti paslaugų vartotojai;

- pateikiama informacija yra reklaminio pobūdžio;

- pateikiama informacija yra niekinio turinio (šlamštas, SPAM-as).

10. Paslaugų teikėjas www.radiniubiuras.lt neatsako už bet kokius apribojimus, kuriuos paslaugų vartotojui taiko tretieji asmenys;

11. Paslaugų teikėjas www.radiniubiuras.lt neatsako už paslaugų vartotojo viešai ar neviešai platinamos informacijos ar kitų laikmenų turinį naudojantis www.radiniubiuras.lt suteikta virtualia elektronine erdve;

12. Paslaugos vartotojoas (klientas) įsipareigoja:

- talpinti tik teisingą, objektyvią ir visapusiškai išsamią informaciją

- nenaudoti www.radiniubiuras.lt teikiamų paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti, sukčiavimui;

- užtikrinti, kad nėra pažeidžiamos turtinės bei asmeninės trečiųjų asmenų teisės bei laisvės;

- užtiktinti, kad nėra pažeidžiami Lietuvos Respublikos įstatymai, teisės bei normos aktų reikalavimai;

- nesiųsti kitiems paslaugų vartotojams informacijos (reklamos, įvairių pasiūlymų, agitacinio pobūdžio medžiagos ir t.t.) be išankstinio informacijos gavėjo sutikimo, jei teisės aktai nenustato kitaip;

- užtikrinti, jog talpinamos informacijos turinys neprieštarautų Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, tiesiogiai ar netiesiogiai nepropaguotų ir negirtų nusikalstamos ar pavojingos veiklos, nesiūlytų, nepropaguotų ar nepublikuotų su erotika ar pornografija susijusios informacijos ar vaizdų, kad informacija nebūtų antivalstybinės, šmeižiančios asmenis ar organizacijas pobūdžio;

- nenaudoti teikiamos virtualios elektroninės erdvės nelegaliai programinei įrangai platinti, informacijai apie nelegalų programų naudojimą platinti bei informacijai, pažeidžiančiai autorių teises platinti;

- nereklamuoti bei neskelbti informacijos, kurioje minimi su www.radiniubiuras.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys, jų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokių asmenų svetaines ir/ar produktus;

- nekaupti, neskelbti ir neplatinti bei nedaryti viešai prieinamais www.radiniubiuras.lt teikiamų paslaugų vartotojų duomenų ar kitų duomenų susijusių su bet kokiais www.radiniubiuras.lt paslaugos vartotojų veiksmais, įskaitant ir duomenis apie jų siūlomas ir/ar ieškomas prekes bei paslaugas, jų kainas ir t.t.;

- netalpinti tos pačios informacijos svetainėje du, tris ar daugiau kartų vienu metu;

- informaciją talpinti tik maksimaliai ją atitinkančiose teminėse srityse;

- netalpinti beprasmės informacijos ar informacijos su nesuprantamomis (beprasmėmis) simbolių sekomis;

- užtikrinti, kad šalia informacijos talpinamos nuotraukos atitiktų patalpintos informacijos turinį;

13. Už draudžiamos informacijos bei laikmenų, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymais, teisiniais bei norminiais aktais ir šiomis taisyklėmis viešinimą ar platinimą, naudojantis suteikta virtualia elektronine erdve, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako pats paslaugų vartotojas (klientas);

14. Paslaugos vartotojas (klientas) supranta ir įsipareigoja, atsiradųs tokiai prievolei ar kilųs tokiai pareigai, savo lėšomis sumokėti visus reikiamus mokesčius, susijusius su naudojimusi www.radiniubiuras.lt teikiamomis paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis www.radiniubiuras.lt teikiamomis paslaugomis ;

15. www.radiniubiuras.lt turi teisę paslaugų vartotojui (klientui) siųsti įvairius komercinius pasiūlymus, o paslaugos vartotojas (klientas) turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai paslaugos teikėja www.radiniubiuras.lt

16. Siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi elektronine erdve, www.radiniubiuras.lt pasilieka sau teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra vienašališkai keisti šias taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje momento.

17. Visi tarp www.radiniubiuras.lt bei paslaugų vartotojo kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, šiose taisyklėse nenumatyti atvejai ir klausimai sprendžiami šaliu susitarimu, derybų keliu arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Visi ginčai dėl kurių šalims nepavyksta susitarti, galutinai nagrinėjami teisme pagal paslaugos teikėjo buveinės  vietą.

18. Šios taisyklės įsigalioja, nuo tada, kai paslaugos vartotojas (klientas) patvirtina, kad sutinka su šių taisyklių sąlygomis ir galioja visą santykių tarp paslaugos vartotojo (kliento) ir www.radiniubiuras.lt laiką.

Prisijungti per:

| + -